< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 5 of 9
161. գլխավորել be in the lead ◊ head
162. գլխավորող leader
163. գլխարկ cap ◊ hat
164. գլխացավանք efforts
165. գլխի ընկնել guess
166. գլխի ընկնելը reason
167. գլխի ընկնող sharp
168. գլորվել be rolled
169. գլուխ chapter ◊ head
170. գլուխ բերել settle
171. գլուխ գալ manage
172. գլուխ գործոց masterpiece
173. գծագիր diagram ◊ draft
174. գծագրել draw
175. գծանավ battleship
176. գծանկար diagram
177. գծապատկեր diagram
178. գծել draw
179. գծուծ petty
180. գմբեթ cupola ◊ dome
181. գյուղ village
182. գյուղական village
183. գյուղատնտեսական agricultural
184. գյուղացի peasant
185. գյուտ discovery ◊ find
186. գյուտ անել invent
187. գյուտարար originator
188. գնալ descend ◊ go ◊ leave ◊ reach ◊ visit
189. գնալ գալ visit
190. գնահատական estimation
191. գնահատել appreciate ◊ estimate ◊ regard
192. գնահատություն recognition
193. գնահատում estimation
194. գնահատված valuable
195. գնացուցակ price-list
196. գնդակ ball ◊ bullet
197. գնդակահարել shoot
198. գնդակահարում execution
199. գնդապետ colonel
200. գնդասեղ pin
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb