< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 5 of 7
161. դիպվածային casual
162. դիպցնել to get
163. դիվանագետ diplomat
164. դիտախումբ picket line
165. դիտանցք peephole
166. դիտավորյալ deliberate ◊ purposely
167. դիտավորություն device
168. դիտարժան entertainment
169. դիտել examine ◊ inspect ◊ look ◊ observe ◊ watch
170. դիտմամբ purposely
171. դիտող observant
172. դիտողություն remark ◊ supervision
173. դիտում observation ◊ survey ◊ viewing
174. դիրտ deposit ◊ precipitation
175. դիրք attitude ◊ position ◊ post
176. դղյակ castle
177. դղրդալ to roar
178. դղրդյուն roar
179. դղրդոց drone ◊ rumble
180. դյությություն sorcery
181. դյուժին dozen
182. դյուրաբեկ fragile
183. դյուրագրգիռն quick-tempered
184. դյուրաթեք flexible
185. դյուրակիր portable
186. դյուրահավատ naive
187. դյուցազնավեպ epos
188. դյուցազներգություն epic
189. դնել apply ◊ assign ◊ combine ◊ enclose ◊ insert ◊ invest ◊ put in pawn ◊ put ◊ set
190. դնչակալ muzzle
191. դոդոշ toad
192. դոկտոր doctor
193. դողալ shiver ◊ tremble
194. դողացող shiver ◊ shivering
195. դողդողուն կաղամախի aspen
196. դողէրոցք fever
197. դոնապան doorkeeper
198. դու you
199. դուխի essence
200. դույլ bucket
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb