< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 240 page 5 of 6
161. երեւի apparently ◊ probably
162. երեւում է it be visible
163. երեւույթ phenomenon
164. երեք three
165. երեք անգամ three times
166. երեք հարյուր three hundred
167. երեք հոգի three
168. երեքհարյուրամյակ tercentenary
169. երեքհարյուրերորդ three-hundredth
170. երեքնուկ clover
171. երեքշաբթի օր Tuesday
172. երեքտոկոսանոց three-percentage
173. երթ march ◊ procession ◊ train
174. երթադադար halt
175. երթուղի flight
176. երիզ ribbon ◊ tape
177. երիկամ kidney
178. երիվար horse
179. երիտասարդ young
180. երիտասարդացնել rejuvenate
181. երիտասարդություն youth
182. երիցուկ chamomile
183. երկաթ iron
184. երկաթբետոն Ferro-concrete
185. երկաթեղեն hardware
186. երկաթուղային railway
187. երկակի double ◊ twice
188. երկանքաքար grindstone
189. երկար long
190. երկար ապրել go through
191. երկար ժամանակով for a long time
192. երկար մնալ lie too long
193. երկարաձգել defer
194. երկարաճիտ կոշիկ boot
195. երկարատեւ long
196. երկարատեւություն duration
197. երկարացնել drag out ◊ extend ◊ prolong
198. երկարացուցիչ extension
199. երկարել be stretched ◊ last
200. երկարությամբ along ◊ lengthways
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb