< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 271 page 5 of 7
161. թիկնոց raincoat
162. թիկունք rear
163. թիմ team
164. թիվ amount ◊ figure ◊ number ◊ quantity ◊ year
165. թիրախ aim ◊ goal ◊ target
166. թխած baked
167. թխահեր brunette
168. թխանալ to become black
169. թխել furnace ◊ to bake
170. թխկի maple
171. թխկոց knock
172. թխսկան brood hen
173. թխվածքաբլիթ biscuit ◊ cookies
174. թղթակալ filer
175. թղթակից correspondent
176. թղթակցություն correspondence
177. թղթամոլ card-player
178. թղթապանակ file ◊ filer ◊ folder ◊ wallet
179. թղթատար courier
180. թղթե paper
181. թղթի թափոն waste paper
182. թղթոն waste paper
183. թմբկահար drummer
184. թմբուկ drum
185. թմրադեղ mackerel
186. թմրադեղամոլ drug
187. թմփլիկ to spit
188. թյուր plump
189. թյուրիմացություն deformed ◊ wrong
190. թնդալ dope fiend
191. թնդանոթ to announce
192. թնդացնել to roar
193. թնջուկ gun
194. թշնամական to hiss
195. թշնամանք hostile
196. թշնամի enmity
197. թշնամություն hostility
198. թշշալ unfortunate ◊ unhappy
199. թշվառ tubers
200. թողարկում to distil
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb