< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 205 page 5 of 6
161. լուսին moon
162. լուսնոսկի platinum
163. լուր item of news ◊ news ◊ rumour
164. լուրջ serious
165. լուցկի match
166. լոքո catfish
167. լպիրշ impudent ◊ shameless person
168. լռակյաց silent
169. լռել abate ◊ be silent ◊ calm down
170. լռության մատնել to break off
171. լռություն lull ◊ silence
172. լսափող earphone ◊ tube
173. լսել to hear ◊ to listen
174. լսող listener ◊ obedient
175. լսողություն hearing
176. լսվել to obey ◊ to sound
177. լսվում audible
178. լսվում է is audible
179. լվալ to wash
180. լվանալ to wash
181. լվացարան wash hand stand
182. լվացարարուհի laundress
183. լվացում wash
184. լվացվել to be washed ◊ to wash
185. լվացք wash ◊ washing
186. լվացքատուն laundry ◊ wash house
187. լրակազմ set
188. լրանալ to be executed ◊ to elapse ◊ to expire
189. լրացնել to fill up ◊ to fill ◊ to supplement
190. լրացնում addition
191. լրացում appendix ◊ compensation
192. լրացուցիչ additive ◊ extra
193. լրիվ complete ◊ entire ◊ whole
194. լրջմիտ serious ◊ solid
195. լրտես spy
196. լրտեսություն espionage
197. լցակարել to darn
198. լցակույտ dump ◊ scramble
199. լցնել fill ◊ to pour out ◊ to strew
200. լցնելու having pour
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb