< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 5 of 8
161. խոզակաղին acorn
162. խոզանակ brush
163. խոզապուխտ ham
164. խոզի միս pork
165. խոզուկ mumps
166. խոթել put ◊ thrust
167. խոժոռ gloomy
168. խոխոջել purl
169. խոխոջյուն purl
170. խոհ thought
171. խոհական thoughtful
172. խոհանոց kitchen
173. խոհարար cook
174. խոհարարական culinary
175. խոհարարուհի cook
176. խոհում thoughtful
177. խողովակ pipe
178. խողովակաշար pipeline
179. խոճկոր piglet
180. խոյ ram
181. խոյանալ to correct ◊ to direct
182. խոնավ crude ◊ wet
183. խոնավացնել to wet
184. խոնավություն dampness ◊ humidity ◊ moisture
185. խոնարհել to incline
186. խոնարհվել bow ◊ stoop
187. խոշոռացնել to magnify
188. խոշոր considerable ◊ large ◊ massive ◊ sensible
189. խոշորացուցիչ enlarger
190. խոշտանգել torment ◊ torture
191. խոշտանգում torture
192. խոչընդոտ barrier ◊ handicap obstacle ◊ hitch
193. խոչընդոտել to interfere
194. խոպոպներ curls
195. խոսակից interlocutor
196. խոսակցական colloquial
197. խոսակցություն chat ◊ conversation
198. խոսափող megaphone
199. խոսել speak ◊ talk
200. խոստանալ to promise
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb