< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 5 of 25
161. համերաշխություն solidarity ◊ unanimity
162. համերգ concert
163. համնթաց passing
164. համոզել to convince ◊ to persuade
165. համոզիչ convincing ◊ evident ◊ persuasive
166. համոզում belief
167. համոզվել ascertain ◊ to be convinced
168. համով tasty
169. համտեսել to try
170. համր mute ◊ speechless
171. համրել to count
172. համրություն muteness
173. համքագործ miner
174. համքարություն craft
175. հայ Armenian
176. հայացք glance ◊ regard ◊ sight ◊ view
177. հայելային mirror
178. հայելի mirror
179. հայերեն Armenian
180. հայթայթել to ensure ◊ to put
181. հայհոյանք curse
182. հայհոյել to abuse ◊ to swear
183. հայուհի Armenian
184. հայտ application
185. հայտաբերել to discover
186. հայտածել to show
187. հայտարարել proclaim ◊ to assert ◊ to declare
188. հայտարարություն declaration
189. հայտարարում announcement
190. հայտնաբերել to find out ◊ to find ◊ to reveal
191. հայտնաբերություն find
192. հայտնագործել to discover ◊ to invent
193. հայտնագործություն discovery ◊ invention
194. հայտնել to announce ◊ to declare
195. հայտնի known ◊ outstanding
196. հայտնի չէ inevitably
197. հայտնվել to appear ◊ to seem
198. հայր father
199. հայրական fatherly
200. հայրանում patronymic
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb