< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 5 of 12
161. մարդ human
162. մարդաբնակ occupied
163. մարդաբնակ դարձնել to occupy
164. մարդահամար listing
165. մարդասեր humane
166. մարդասպան murderer
167. մարդատար passenger
168. մարդիկ people
169. մարդկազին compassionate
170. մարդկային human ◊ humane
171. մարդկություն mankind
172. մարել extinguish ◊ quench
173. մարզ area ◊ region
174. մարզագերան log
175. մարզագործիք shell
176. մարզադաշտ stadium
177. մարզական sports
178. մարզանավ yacht
179. մարզանք exercise ◊ sport
180. մարզանք կատարել to practice
181. մարզաշապիկ t-shirt
182. մարզավիճակ form
183. մարզիկ athlete ◊ sportsman
184. մարզիչ trainer
185. մարզուհի sportswoman
186. մարզում training
187. մարզվել train
188. մարի female
189. մարմազ itch
190. մարմար marble
191. մարմին body ◊ organism
192. մարմնական physical
193. մարմնամարզիկ gymnast
194. մարմնամարզություն gymnastics
195. մարմնավորել to realize
196. մարում repayment
197. մարսել to digest
198. մարսողություն digestion
199. մարտ battle ◊ combat ◊ fight
200. մարտագիծ position
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb