< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 5 of 9
161. ներշնչում breath
162. ներողություն mercy ◊ pardon
163. ներողություն խնդրել to apologize
164. ներում amnesty ◊ pardon
165. ներս բերել to enter
166. ներս վազել to run in
167. ներս տանել to bring
168. ներսը inside ◊ within
169. ներսի internal
170. ներսի մացըª կողմը interior
171. ներսից from within
172. ներսում inside ◊ within
173. ներքեւ down
174. ներքեւից by bottom ◊ from below
175. ներքին inner ◊ interior ◊ internal
176. ներքնակ mattress
177. ներքնահարկ cellar
178. ներքնաշապիկ tank top
179. ներքնաշոր underwear
180. ներքոշարադրյալ underwritten
181. ներքոստորագրյալ which has underwritten
182. նեցուկ լինել to carry
183. նժույգ horse
184. նժույգավար horseman
185. նիգ constipation
186. նիզակ javelin ◊ lance
187. նիզակախաղ joust ◊ just
188. նիհար thin
189. նիհարել to grow thin
190. նիշ designation ◊ mark ◊ symbol
191. նիստ անել to take part in a conference
192. նիրհել to nap
193. նկատել consider ◊ to notice
194. նկատելի appreciable
195. նկատի ունենալ to mean
196. նկատողություն remark
197. նկատվել to flash
198. նկատվում է it be visible
199. նկար illustration ◊ image ◊ picture ◊ portrait
200. նկարագիր character ◊ temper
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb