< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 228 page 5 of 6
161. շուրջկալ round-up
162. շուրջկալություն round-up
163. շուրջպար round dance
164. շուրջօր day
165. շչալ to hoot
166. շչակ hooter ◊ signal ◊ siren ◊ whistle
167. շչոց whistle
168. շպար cosmetics
169. շպըրտել to desert
170. շպրտել to throw
171. շռայլ generosity ◊ generous ◊ lavish
172. շվարել be confused ◊ be perplexed ◊ become puzzled
173. շվեդ Swede
174. շվեդական Swedish
175. շվեդիա Sweden
176. շվեցարական Swiss
177. շվեցարիա Switzerland
178. շվի pipe
179. շտամպ stamp
180. շտապ emergency ◊ hastily ◊ hasty ◊ speed ◊ urgent
181. շտապ բուժ օգնություն ambulance
182. շտապել hasten ◊ hurry up
183. շտապելը haste
184. շտապեցնել to hurry
185. շտապողական hasty
186. շտապով hastily
187. շտեմարան barn ◊ elevator
188. շտկել to amend ◊ to correct
189. շրթներկ lipstick
190. շրթունք lip
191. շրխկացնել bang ◊ clap ◊ slam
192. շրջագայություն tour
193. շրջադարձային revolution
194. շրջակայք vicinity
195. շրջահայաց circumspect ◊ provident
196. շրջան area ◊ circle ◊ compass ◊ page ◊ period ◊ zone
197. շրջան անելով around
198. շրջանագիծ circle
199. շրջանակ circle ◊ frame ◊ framework
200. շրջանցել bypass ◊ go round
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb