< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 5 of 9
161. պատրանք illusion
162. պատրաստել to make ◊ to prepare
163. պատրույգ match ◊ wick
164. պատրվակ excuse ◊ preposition ◊ pretext
165. պատրվակում excuse
166. պար dance ◊ moment
167. պարագա grant
168. պարագաներ device
169. պարահանդես carnival
170. պարային dancing
171. պարան cord
172. պարանոց neck
173. պարաշրջան tour
174. պարապ empty ◊ vacant
175. պարապ ժամանակ leisure
176. պարապ մնալ idle
177. պարապել to be engaged
178. պարապուրդ idle ◊ truancy
179. պարարվեստ choreography
180. պարարվեստի choreographic
181. պարարտանյութ fertilizer
182. պարարտացում fertilizer
183. պարբերական periodic
184. պարբերական մամուլ periodicals ◊ press
185. պարբերություն paragraph
186. պարգեվ gift
187. պարգեւ award ◊ reward ◊ tribute
188. պարգեւատրել to award
189. պարգեւատրման bonus
190. պարգեւատրություն premium ◊ rewarding
191. պարգեւատրում rewarding
192. պարգեւել to award
193. պարել dance
194. պարելը dance
195. պարեկ patrol
196. պարեն foodstuffs
197. պարենամթերք foodstuffs
198. պարենային food
199. պարետ commandant
200. պարզ clear ◊ pure ◊ simple
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb