< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 5 of 10
161. սիրերգ romance
162. սիրող amateur
163. սիրող լուսանկարիչ photo amateur ◊ photo fan
164. սիրտ heart
165. սիրտ անել decide ◊ venture
166. սիրտը խառնել to vomit
167. սիրտը շարժել to touch
168. սլանալ race ◊ rush along
169. սլավոն Slav
170. սլավոնական Slavic
171. սլաք arrow ◊ pointer
172. սլաքավար signalman
173. սխալվել be mistaken ◊ be stipulated
174. սխտոր garlic
175. սխրագործություն exploit ◊ feat
176. սկահակ vase
177. սկանդալ scandal
178. սկավառակ disk
179. սկեսուր mother-in-law
180. սկեսրայր father-in-law
181. սկզբից at first
182. սկզբնական initial ◊ primary
183. սկզբնապատճառ originator
184. սկզբնատառեր initials
185. սկզբում in the beginning
186. սկզբունք principle ◊ rule
187. սկզբունքային principle
188. սկիզբ beginning
189. սկյուռ squirrel
190. սկուտեղ dish ◊ tray
191. սկսել begin ◊ start
192. սկսել հրատարակել start
193. սկսել վառել light
194. սկսնակ beginning
195. սղագրել to take shorthand
196. սղագրություն shorthand ◊ steno gram
197. սղոց saw
198. սղոցարան saw-mill
199. սղոցել to saw
200. սմբակ hoof
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb