< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 5 of 9
161. վերահրատարակել republish
162. վերամբարձ elevating
163. վերանորոգել correct ◊ repair ◊ restore
164. վերանորոգում repair
165. վերանվենել to rename
166. վերապահում to be stipulated
167. վերապատրաստություն retraining
168. վերապրուկ vestige
169. վերարկու coat
170. վերարտագրել reproduce
171. վերարտադրություն reproduction
172. վերարտադրում reproduction ◊ transfer
173. վերացական abstract
174. վերացնել eliminate ◊ liquidate ◊ remove ◊ withdraw
175. վերացում cancellation ◊ liquidation
176. վերափոխել alter ◊ change ◊ transform
177. վերելակ lift
178. վերելք rise
179. վերեւ up ◊ upward
180. վերեւը above ◊ over ◊ top
181. վերեւի upper
182. վերեւից from above
183. վերեւում above ◊ over
184. վերընտրել to re-elect
185. վերընտրություն re-election
186. վերընտրություններ re-election
187. վերընտրում re-election
188. վերին upper
189. վերծանել decipher
190. վերկաց rise
191. վերմակ blanket
192. վերնագիր heading ◊ name ◊ title
193. վերնաշապիկ blouse ◊ shirt
194. վերնաշենք superstructure
195. վերնաշինվածք superstructure
196. վերջ end ◊ ending ◊ tip
197. վերջ տալ to cease
198. վերջ տուր cease
199. վերջաբան epilogue
200. վերջալույս sundown
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb