< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 5 of 9
161. տեղափոխվել go away ◊ re-sit
162. տեղեկագիր directory
163. տեղեկաթերթ bulletin
164. տեղեկանալ consult ◊ inquire
165. տեղեկանք information
166. տեղեկատու directory ◊ help ◊ pointer
167. տեղեկատվություն information
168. տեղեկացնել announce ◊ inform
169. տեղեկություն information ◊ news
170. տեղեկություններ data
171. տեղը բռնել to substitute
172. տեղը գրավել to replace
173. տեղը դնել to substitute
174. տեղը նեղացնել to constrain
175. տեղը փոխել rearrange
176. տեղի ունենալ be held ◊ to be ◊ to take place
177. տեղին by the way ◊ duly
178. տեղկացնել to advise
179. տեղյակ to inquire
180. տեղյակ պահել to inform
181. տեմպ rate
182. տենդ fever
183. տենդագին feverish
184. տենդային feverish
185. տենդոտ feverish
186. տեռորիստական terrorist
187. տեսաբան columnist ◊ theorist
188. տեսադաշտ outlook
189. տեսաժապավեն videotape
190. տեսակ breed ◊ grade ◊ kind ◊ sort
191. տեսական theoretical
192. տեսակետ sight
193. տեսակցություն appointment
194. տեսանելի outstanding
195. տեսանելիություն visibility
196. տեսարան stage
197. տեսարժան վայրեր sights
198. տեսաք aspect
199. տեսնամարտ decathlon
200. տեսնել consider ◊ observe ◊ see
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb