< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 215 page 5 of 6
161. փորձանք trouble
162. փորձանքի կեսը half-trouble
163. փորձառու skilled
164. փորձասրվակ test tube
165. փորձարարական experimental
166. փորձարկել to test
167. փորձարկում approbation ◊ test ◊ trial
168. փորձել rehearse ◊ try
169. փորձելը test
170. փորձություն experience ◊ trial
171. փորոտիք bowels ◊ intestines
172. փուլ page ◊ phase ◊ stage ◊ tour
173. փուլ գալ to fail
174. փունջ bouquet ◊ shred
175. փուշ splinter ◊ thorn
176. փուչիկ blister ◊ bubble
177. փուռ bakery
178. փուքս fur
179. փոփոխական changeable ◊ floating ◊ unstable ◊ variable
180. փոփոխակի alternately
181. փոփոխություն change
182. փոքր little ◊ shallow ◊ small
183. փոքր ինչ առաջ shortly
184. փոքր կտոր smack
185. փոքր մարգագետին lawn
186. փոքրագույն slightest
187. փոքրաթիվ small
188. փոքրահասակ juvenile
189. փոքրամասնություն minority
190. փոքրացնել to reduce
191. փոքրիկ small
192. փոքրոգի pusillanimous
193. փոքրոգություն faintheartedness
194. փչակ hollow
195. փչացած faulty
196. փչացնել damage ◊ ruin ◊ spoil
197. փչել to blow
198. փռապան baker
199. փռել cover ◊ to lay
200. փռթկալ to snort
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb