< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԲԱ ԲԵ ԲԶ ԲԹ ԲԺ ԲԻ ԲԼ ԲՅ ԲՆ ԲՈ ԲՋ ԲՌ ԲՐ 
selected terms: 215 page 6 of 6
201. բացատ glade ◊ lawn
202. բացատրել explain ◊ solve
203. բացատրություն comment ◊ explanation
204. բացատրում explanation
205. բացարձակ absolute
206. բացել open
207. բացթողում passing
208. բացի besides ◊ except for
209. բացի դրանից besides
210. բացիկ card
211. բացում discovery
212. բացվածք aperture
213. բացվացք gap
214. բացվել blossom ◊ open
215. բացվեւք chink
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb