< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 6 of 7
201. դունչ mug
202. դուշ shower
203. դուռ door
204. դուռն bitter
205. դուռնալ become
206. դուռնություն bitterness
207. դուստր child
208. դուր chisel
209. դուր գալ to like
210. դուր է գալիս pleasantly
211. դուրեկան mild
212. դուրս beyond ◊ out ◊ outside
213. դուրս անել banish
214. դուրս բերել to deduce ◊ to take out
215. դուրս գալ get out ◊ go away ◊ go out
216. դուրս գնալը exit
217. դուրս գրել copy ◊ write off ◊ write out
218. դուրս ընկնել to drop out
219. դուրս թողնել to let out
220. դուրս հանել deduce ◊ put out
221. դուրս մղել to supersede
222. դուրս նայել to look out
223. դուրս տանել to take out
224. դուրս քշել banish
225. դուք you
226. դոփել to stomp
227. դոփյուն trampling
228. դպրոց school
229. դպրոցական school
230. դպրոցական աշակերտ schoolboy
231. դպրոցական հրապարակ close
232. դռնակ wicket
233. դռնապան caretaker ◊ door-keeper
234. դրա փոխարեն but
235. դրախտ paradise
236. դրախտային paradise
237. դրածո protege
238. դրական positive
239. դրամ coin ◊ money
240. դրամական money
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb