< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 6 of 8
201. խոստանում promise
202. խոստովանել be understood ◊ recognize ◊ to confess
203. խոստովանություն recognition
204. խոստում տալ to promise
205. խոսք phrase ◊ speech ◊ word
206. խոսքը կտրել to interrupt
207. խոտ grass ◊ hay
208. խոտանոց loft
209. խոտհար մեքենա mower
210. խոտհարք haymaking
211. խոտորում diversion
212. խոր deep ◊ profound
213. խորագիր name ◊ title
214. խորամանկ artful ◊ crafty ◊ sly
215. խորանարդ cube ◊ cubic
216. խորասուզվել to submerge
217. խորգանոց closet
218. խորթ աղջիկ stepdaughter
219. խորթ զավակ stepson
220. խորթ հայր step-father
221. խորթ մայր stepmother
222. խորթ տղա stepson
223. խորիմաստ thoughtful
224. խորին profound
225. խորխ phlegm
226. խորհըրդակցել to consult
227. խորհուրդ advice
228. խորհուրդ տալ to advise
229. խորհրդակցել to confer
230. խորհրդակցություն conference ◊ meeting
231. խորհրդանիշ emblem ◊ symbol
232. խորհրդանշան emblem ◊ symbol
233. խորհրդանշել to symbolize
234. խորհրդավոր mysterious
235. խորհրդատու adviser
236. խորշոմ wrinkle
237. խորոված barbeque
238. խորոված (լինել) barbequed ◊ fried ◊ roast
239. խորովել fry ◊ roast ◊ to barbeque
240. խորություն depth
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb