< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 6 of 25
201. հայրենադարձ repatriate
202. հայրենադարձություն repatriation
203. հայրենադարձվել to be repatriated
204. հայրենական domestic
205. հայրենակից compatriot
206. հայրենակցուհի compatriot
207. հայրենասեր patriot
208. հայրենասիրական patriotic
209. հայրենասիրություն patriotism
210. հայրենի domestic
211. հայրենիք fatherland ◊ native land
212. հայրենիք վերադարձնել to repatriate
213. հայրիկ daddy
214. հայց claim
215. հանած minus
216. հանգ rhyme
217. հանգամանք circumstance
218. հանգիստ peaceful ◊ quiet ◊ recreation ◊ rest
219. հանգիստ առնել to have a rest
220. հանգիստ թողնել to get rid
221. հանգիստ կերպով quietly
222. հանգույց knot ◊ loop ◊ node ◊ stitch
223. հանգուցյալ calm ◊ decedent
224. հանգստանալ to calm down ◊ to have a rest ◊ to relax
225. հանգստավետ comfortable
226. հանգստացնել to assuage ◊ to calm
227. հանգստացող having a rest
228. հանգստություն calmness
229. հանգցնել to extinguish ◊ to quench
230. հանդ field
231. հանդարտ peaceful
232. հանդարտորեն quietly
233. հանդարտություն lull ◊ peace
234. հանդարտվել to calm down
235. հանդգնել to venture
236. հանդես celebration ◊ ceremony ◊ gala ◊ magazine ◊ review ◊ show ◊ spectacle
237. հանդերձանք regimentals
238. հանդերձապահ door-keeper
239. հանդերձապահարան wardrobe
240. հանդերձարան locker
Pages: << Prev | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb