< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 6 of 12
201. մարտական battle
202. մարտիկ fighter ◊ soldier
203. մարտկոց battery ◊ element
204. մարտնչել battle ◊ contend
205. մաքուր clean ◊ neat ◊ pure
206. մաքուր է purely
207. մաքոք dugout
208. մաքս duty
209. մաքսանենգ smuggler
210. մաքսանենգություն smuggling
211. մաքսատուն customs house
212. մաքրասեր adroit ◊ tidy
213. մաքրել clear ◊ erase
214. մաքրություն clarity ◊ purity
215. Մեքսիկա Mexico
216. մեգ fog ◊ urine
217. մեդալ medal
218. մեթոդ method
219. մեխ nail
220. մեխակ carnation
221. մեխանիզմ mechanism
222. մեխանիկական mechanical
223. մեխել hammer ◊ to beat ◊ to drive
224. մեխել խփել to beat
225. մեծ big ◊ great ◊ large ◊ major ◊ senior ◊ sensible ◊ significant
226. մեծ պատառ hunk
227. մեծ քանակություն ensemble
228. մեծաթիվ huge
229. մեծածախ wholesale
230. մեծածավալ bulky
231. մեծահասակ adult ◊ grown-up
232. մեծահարգ dear
233. մեծահոգի magnanimous
234. մեծամասնություն majority
235. մեծամիտ supercilious
236. մեծանալ to grow
237. մեծարանք honour
238. մեծարգո dear
239. մեծարել fete
240. մեծացնել exaggerate ◊ increase ◊ magnify
Pages: << Prev | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb