< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 6 of 9
201. նկարագրել to describe
202. նկարագրություն description
203. նկարագրում description
204. նկարազարդել to illustrate
205. նկարակալ easel
206. նկարահանում shooting
207. նկարել draw ◊ represent
208. նկարիչ artist ◊ painter
209. նկարչություն drawing
210. նկուղ cellar
211. նման similar
212. նման լինել to remind
213. նմանակ double
214. նմանապես like
215. նմանացնել to imitate
216. նմանեցում take off
217. նմանություն similarity
218. նմանվել to remind
219. նմուշ copy ◊ pattern ◊ sample ◊ test
220. նմուշային exemplary
221. նյարդ nerve
222. նյարդային nervous
223. նյարդայնանալ to be nervous
224. նյութ material ◊ subject ◊ substance matter ◊ topic
225. ննջազգեստ pyjamas
226. ննջալ to nap
227. ննջասենյակ bedroom
228. ննջել to sleep
229. ննջելու sleeping
230. ննջեցյալ decedent
231. նշակում manipulation ◊ processing
232. նշան brand ◊ designation ◊ sign ◊ symbol
233. նշան անել to note
234. նշան բռնել to take aim
235. նշանաբան device ◊ motto ◊ slogan
236. նշանաբառ password
237. նշանադրվել to become engaged
238. նշանակալից significant
239. նշանակել define ◊ denote ◊ designate ◊ nominate ◊ note
240. նշանակետ aim ◊ goal ◊ purpose ◊ target
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb