< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 228 page 6 of 6
201. շրջանցում detour
202. շրջապատ environment ◊ environmental
203. շրջապատել impose ◊ surround
204. շրջապատող environmental
205. շրջապտույտ turn
206. շրջապտույտ կատարել to bypass
207. շրջափակել block ◊ surround
208. շրջափակում blockade
209. շրջափուլ cycle
210. շրջգել to be overturned
211. շրջել be rolled ◊ go round ◊ spin ◊ stroll ◊ turn ◊ unscrew
212. շրջելով around
213. շրջիկ mobile
214. շրջվել be turned
215. շփել to rub
216. շփոթեցնել to embarrass
217. շփոթություն discomfiture
218. շփոթված confused
219. շփոթվածություն confusion
220. շփոթվել become puzzled ◊ embarrass
221. շփում dialogue
222. շփվել to communicate
223. շփվող sociable
224. շքախումբ train
225. շքանշան award
226. շքեղ magnificent ◊ natty
227. շքեղություն luxury
228. շքերթ parade ◊ procession
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb