< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 6 of 9
201. պարզ է clearly
202. պարզ չէ not clearly
203. պարզաբանել explain ◊ find out
204. պարզամիտ naive
205. պարզապես simply
206. պարզաջրել to rinse
207. պարզել ascertain ◊ to find out
208. պարզորոշ distinct
209. պարզունակ primitive
210. պարզվել to appear
211. պարիսպ fencing
212. պարծենալ to be proud ◊ to brag
213. պարծենկոտ boastful
214. պարկ bag ◊ pouch ◊ sack
215. պարկեշտ decent ◊ modest
216. պարկիկ mat-bag
217. պարկուճ tube
218. պարող dancer
219. պարոն mister
220. պարուհի ballerina ◊ dancer
221. պարույր groove
222. պարունակել to include
223. պարունակություն contents
224. պարուրակ groove
225. պարս swarm
226. պարսավանք censure
227. պարսիկ Percy
228. պարսկական Persian
229. պարտադիր indispensable ◊ necessary ◊ obligatory
230. պարտադրաբար without fall
231. պարտադրել to oblige
232. պարտականություն function
233. պարտապան debtor
234. պարտավոր owes
235. պարտավորեցնել to oblige
236. պարտավորություն obligation
237. պարտեզ garden
238. պարտիզանական guerrilla
239. պարտիզպան gardener
240. պարտուգալական Portuguese
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb