< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 6 of 10
201. սմուր durable
202. սյդպիսի such
203. սյուժե plot
204. սյուն column ◊ pillar ◊ pole ◊ post
205. սյունակ column
206. սյունաշար column
207. սնանկ insolvent
208. սնապաշտ superstitious
209. սնապաշտություն superstition
210. սնդիկ mercury
211. սնդուկ chest
212. սնձենի mountain ash
213. սննանկացնել to ruin
214. սննդակարգ diet
215. սննդարար nutritious
216. սնունդ food ◊ nutrition
217. սնուցել supply
218. սնուցիչ nutritious
219. սնուցվել to eat
220. սնվել to eat
221. սոխ onion
222. սոխակ bulb ◊ nightingale
223. սողալ crawl ◊ creep
224. սողնակ bar ◊ latch
225. սողուն grovel ◊ reptile
226. սոճի pine
227. սոճու անտառ pine-forest
228. սոճուտ pine-forest
229. սոսի plane tree ◊ plane
230. սոսինձ glue
231. սոսինձվել glue
232. սոսկ only
233. սոսկալի awful
234. սոսնձել glue ◊ paste ◊ stick together ◊ stick
235. սոսնձով կպցնել to stick together
236. սով famine ◊ hunger
237. սովածանալ to get hungry
238. սովածություն famine
239. սովել to hanger
240. սովորական habitual ◊ ordinary ◊ usual
Pages: << Prev | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb