< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 6 of 9
201. վերջանալ expire ◊ run low
202. վերջապես at last
203. վերջացնել end ◊ finish ◊ stop
204. վերջացնելը ending
205. վերջերս recently
206. վերջի at last
207. վերջին last ◊ terminal
208. վերջնագիծ finish
209. վերջնագիր ultimatum
210. վերջնախաղ end game
211. վերջնական final limit ◊ last
212. վերջույթ tip
213. վերսկսել renew ◊ resume
214. վերստեղծել revive
215. վերստուգող auditor
216. վերստուգում auditing
217. վերցվել carry away ◊ take
218. վերք wound
219. վեց six
220. վեց հարյուր six hundred
221. վեցհարյուրերորդ six-hundredth
222. վզակապ dog-collar
223. վզկապ scarf ◊ tie
224. վզպատ scarf
225. վէմ stone, rock
226. վթար failure
227. վիզ neck
228. վիթխարի enormous ◊ grand ◊ huge ◊ massive ◊ vast
229. վիհ to be gone
230. վիճաբանություն discussion ◊ dispute
231. վիճակ condition ◊ destiny ◊ lot
232. վիճակախաղ lottery
233. վիճակահանություն distribution by lots ◊ lot
234. վիճարկել to challenge
235. վիճել argue ◊ dispute
236. վիճելի disputable
237. վիշապ dragon
238. վիշտ affliction ◊ distress ◊ grief ◊ sorrow
239. վիպակ tale
240. վիպերգություն poem
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb