< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 6 of 9
201. տեսողություն sight
202. տեսություն theory
203. տեսուչ inspector
204. տեսչություն inspection
205. տեսք kind ◊ shape ◊ view
206. տեսք ունենալ to look
207. տետր exercise book
208. տետրակ exercise book
209. տեր boss ◊ host ◊ owner
210. տերեւ leaf
211. տերեւաթափ fall of the leaves
212. տերեւակալել leave
213. տերեւներ foliage
214. տերություն dominion ◊ power
215. տեւական long
216. տեւել be stretched ◊ last ◊ proceed
217. տեւողություն duration
218. տեքստ text
219. տեքստիլ textile
220. տզզալ to buzz ◊ to drone
221. տզրուկ leech
222. տիեզերագնաց spaceman
223. տիեզերակայան cosmodrome ◊ spaceport
224. տիեզերական space
225. տիեզերական թռիչքակայան cosmodrome
226. տիեզերք space ◊ universe
227. տիկին lady ◊ madam
228. տիկնիկ doll
229. տիկում landing
230. տիղմ dirt ◊ ooze ◊ silt
231. տիպ type
232. տիպար model ◊ sample
233. տիպիկ typical
234. տիտղոս title
235. տիրանալ take possession
236. տիրապետել acquire ◊ master ◊ own ◊ study ◊ take possession
237. տիրել take possession ◊ win
238. տիրուհի landlady
239. տխմար fool ◊ idiotic ◊ silly
240. տխրել grief ◊ grieve
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb