< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 7 of 29
241. ամրակազմ healthy
242. ամրան fixture
243. ամրանալ to get stronger
244. ամրապնդել harden ◊ to strengthen
245. ամրացնել to attach ◊ to fasten ◊ to fix ◊ to pin ◊ to strengthen ◊ to wraps
246. ամրոց fortress
247. ամրություն fortress
248. ամփոփագիր report
249. ամփոփել summarize
250. այբբենարան abc-book
251. այբուբեն alphabet
252. այգեգործություն gardening
253. այգեպան gardener
254. այգի garden ◊ park
255. այդ that ◊ those
256. այդ պատճառով therefore
257. այդինչ such
258. այդպես so
259. այդպիսի similar
260. այդպիսին is those
261. այդտեղից from there
262. այդքան it is so much
263. այժմ now ◊ still
264. այժմեական urgent
265. այլանդակել to spoil
266. այլաքաղաքային non-resident
267. այլեւ also
268. այլեւս already ◊ that
269. այլընտրանք alternative
270. այծ goat ◊ nanny goat
271. այն that
272. այն ժամանակ then
273. այն չափով so far as
274. այնինչ between-theme ◊ whereas
275. այնուհետեւ then
276. այնչափ so
277. այնտեղ there
278. այնտեղից from there
279. այնքան so
280. այնքան ժամանաք until
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb