< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԲԱ ԲԵ ԲԶ ԲԹ ԲԺ ԲԻ ԲԼ ԲՅ ԲՆ ԲՈ ԲՋ ԲՌ ԲՐ 
selected terms: 399 page 7 of 10
241. բեռնել embark ◊ load
242. բեռնում loading
243. բեսեզր footlights
244. բետոն concrete
245. բերան mouth
246. բերանացի by heart ◊ cram ◊ oral
247. բերանը բաց անել uncork
248. բերանը մի բան դնել have a snack
249. բերդ fortress
250. բերդապահ զորք post
251. բերել carry ◊ deliver ◊ fetch ◊ get ◊ submit
252. բերկրանք delight ◊ lay
253. բերրի fertile
254. բերք crop ◊ harvest ◊ sowing ◊ yield
255. բերքատու fertile
256. բերքատվություն productivity
257. բեւեռ pole
258. բեւեռային polar
259. բեւեռացած polar
260. բզեզ bug
261. բզզալ buzz ◊ drone
262. բթամիտ blunt ◊ opaque ◊ slow
263. բժիշկ doctor
264. բժշկագիտություն medicine
265. բժշկական medical
266. բժշկել cure ◊ treat
267. բժշկություն medicine
268. բիբ pupil
269. բիծ blot ◊ spot ◊ stain
270. բիրտ rough ◊ trite
271. բլոկ block
272. բլուզ shirt
273. բլուր hill
274. բյուջե budget
275. բյուրեղ crystal
276. բյուրեղային crystalline
277. բյուրեղապակի crystal
278. բյուրո bureau
279. բնագավառ sphere
280. բնագիծ boundary
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb