< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 7 of 9
241. գովելի creditable
242. գովեստ flatter ◊ praise
243. գոտի belt ◊ strap ◊ zone
244. գոտկատեղ loin ◊ waist
245. գորգ carpet
246. գործ affair ◊ business ◊ job ◊ labour ◊ occupation ◊ work
247. գործադուլ strike
248. գործադուլ անել strike
249. գործադրել apply
250. գործազուրկ unemployed
251. գործազրկություն unemployment
252. գործալիք shirker ◊ truant
253. գործալքում truancy
254. գործածել spend ◊ use
255. գործածում use
256. գործածված worn
257. գործակալություն agency
258. գործակատար seller
259. գործակատարուհի saleswoman
260. գործարան factory
261. գործարար business man
262. գործարկել launch ◊ let
263. գործարկում start-up
264. գործարք bargain ◊ deal ◊ transaction
265. գործարքային price-work
266. գործել affect ◊ braid ◊ function ◊ knit ◊ weave
267. գործելակերպ fashion ◊ manner
268. գործելը viscous
269. գործընթաց process
270. գործընկեր colleague
271. գործիչ figure
272. գործիք instrument ◊ tool
273. գործիք երաժշտական instrument
274. գործնական business ◊ practical
275. գործող անձ character
276. գործողություն act ◊ action
277. գործողություն կատարել operate
278. գործոն factor
279. գործուղել send
280. գործուղում business trip
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb