< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 7 of 7
241. դրամանենգ forger
242. դրամաշորթ extortionist
243. դրամաշորթություն extortion
244. դրամապանակ purse
245. դրամատիկական drama
246. դրամարկղ cash department
247. դրասանգ festoon
248. դրդապատճառ persuasive
249. դրդիչ instigator
250. դրդող ringleader
251. դրժել to break
252. դրոշ flag
253. դրոշակ banner ◊ flag
254. դրոշակակիր standard-bearer
255. դրոշակաձող flagstaff
256. դրոշակասյուն mast
257. դրոշմ stamp
258. դրոշմակ stamp
259. դրոշմանիչ stamp
260. դրոշմատիպ punching
261. դրություն attitude ◊ case ◊ condition ◊ situation
262. դրույթ thesis
263. դրույք rate
264. դրսեւորել detect ◊ find out ◊ reveal
265. դրսի outside
266. դրսից from the outside ◊ outside
267. դրսում outside of
268. դրվագ episode
269. դրվագում furnish
270. դրվատանքով flattery
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb