< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 309 page 7 of 8
241. խորունկ deep
242. խորտակում destruction ◊ rack ◊ wreck
243. խորտակվել be submerged ◊ perish
244. խորտիկ snack
245. խորտիկներ gastronomy
246. խորտկարան snack bar
247. խորքեր bosom
248. խոց ulcer ◊ wound
249. խոցել to strike
250. խոցելի vulnerable
251. խոցող venomous
252. խուզ haircut
253. խուզարկություն search
254. խուզել cut ◊ have hair cut
255. խուզում haircut
256. խութ key
257. խուլ deaf ◊ silent
258. խուլ ու համր deaf-and-dumb
259. խուլիգանական hooligan
260. խուլիգանություն hooliganism
261. խուճապ panic
262. խուճապահար panic
263. խումբ group ◊ team ◊ troupe
264. խումբ մարդիկ lot
265. խունանալ fade ◊ wilt
266. խունկ incense
267. խուսափել avoid ◊ refrain ◊ shun
268. խուրձ sheaf
269. խպիպ gaiter
270. խռմփալ to snore
271. խռմփոց snore
272. խռնվել crowd
273. խռովարար rebel
274. խռովել to disturb
275. խռովություն mutiny ◊ quarrel ◊ revolt ◊ upset
276. խռչակ larynx
277. խռպոտ hoarse
278. խռռացնել to snore
279. խռռոց snore
280. խսիր bastmat ◊ mat
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb