< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 7 of 12
241. մեծացում enlarge ◊ gain ◊ growth ◊ increase
242. մեծերը senior
243. մեծություն magnitude ◊ size
244. մեկ one ◊ unit
245. մեկ անգամ once ◊ time
246. մեկ էլ else
247. մեկ-մեկ one by one
248. մեկական one by one
249. մեկանոց ace
250. մեկնաբան columnist
251. մեկնաբանել to comment
252. մեկնաբանություն comment
253. մեկնակետ precondition
254. մեկնարկեյին staring
255. մեկնել depart ◊ leave ◊ set off ◊ stretch
256. մեկնում departure ◊ withdrawal
257. մեկուկես one and half
258. մեկուսարան isolator
259. մեկուսացնել to isolate
260. մեկուսացում isolation
261. մեկուսիչ isolator
262. մեղադրական ակտ accusation
263. մեղադրանք accusation
264. մեղադրել to accuse
265. մեղադրյալ accused ◊ defendant
266. մեղավոր guilty
267. մեղեդային melodious
268. մեղեդի melody ◊ tune
269. մեղմ mild ◊ silent
270. մեղմ երգել to sing
271. մեղմացնել assuage ◊ weaken
272. մեղու bee
273. մեղսագործ criminal
274. մեղվապահ beekeeper
275. մեղվի bee
276. մեղր honey
277. մեղրաբլիթ gingerbread
278. մեղրամոմ wax
279. մեղք fault ◊ guilt ◊ sin
280. մենակ alone ◊ lonely ◊ solitary ◊ solo
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb