< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 7 of 9
241. նշանակություն assignment ◊ importance ◊ meaning
242. նշանակում assignment ◊ destination
243. նշանակում է hence
244. նշանասյուն semaphore
245. նշանավոր famous ◊ remarkable ◊ significant
246. նշանվել to become engaged
247. նշել to designate
248. նշենի almond
249. նշմարել to notice
250. նշում mark
251. Նորվեգիա Norway
252. նողկալի mean ◊ opposite ◊ ugly
253. նողկանք disgust
254. նոյեմբեր November
255. նոյեմբերյան November
256. նոպա access ◊ paroxysm
257. նոսր rare
258. նոտա note
259. նոտագրություն notes
260. նոտակալ reading desk
261. նոր [nor] new
262. նոր բան new
263. նոր տարվա new year's
264. նոր տող paragraph
265. նորագում repairing
266. նորագույն newest
267. նորալուսին new moon
268. նորածին new-born
269. նորաձեւ fashionable
270. նորաձեւություն fashion ◊ vogue
271. նորամուծություն innovation
272. նորապսակներ newly married couple ◊ newly married
273. նորավեպ short story
274. նորարար innovator
275. նորացնել refresh ◊ update
276. նորը new
277. նորից again ◊ anew ◊ at first
278. նորից եփել to digest
279. նորից հարցնել to ask again
280. նորմ norm
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb