< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 7 of 9
241. պարտություն defeat
242. պարտք debt ◊ duty ◊ on loan
243. պարտք առնել to borrow
244. պարտք տալ to lend
245. պարտքի տակ ընկնել to run into debt
246. պարփակել to capture
247. պարփակում scope
248. պաքսիմատ cracker
249. պեպեններ freckles
250. պետ chapter ◊ chief
251. պետական մեծ կնիք to seal
252. պետականացնել nationalize
253. պետություն state
254. պետք requirement
255. պետք գալ to be useful
256. պետք եկող necessary
257. պետք է it is necessary
258. պետքական necessary ◊ suitable
259. պերճախոս eloquent
260. պերճախոսություն eloquence
261. պիես play
262. պիծակ wasp
263. պինդ durable ◊ firm ◊ hard ◊ rigid ◊ stout ◊ strong ◊ sturdy ◊ tight
264. պիոներ pioneer
265. պիջակ coat ◊ jacket
266. պիստակ pistachio
267. պիտակ label ◊ mark ◊ sign ◊ tag
268. պիտանի suitable
269. պիտույք accessory
270. պիրկ hard ◊ tight
271. պլան draft ◊ plan ◊ prospectus
272. պլանային scheduled
273. պլանաչափ systematic
274. պլանավորել to plan
275. պլատին platinum
276. պղինձ copper
277. պղպեղ pepper
278. պղպեղաման pepper shaker
279. պղտոր muddy
280. պճնագեղ elegant
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb