< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 7 of 10
241. սովորել be trained ◊ learn ◊ study
242. սովորելը doctrine ◊ learning
243. սովորեցնել teach
244. սովորեցնող teacher
245. սովորություն customs ◊ habit
246. սովորույթ custom ◊ usage
247. սոցիալական social
248. սուբյեկտիվ subjective
249. սուգ mourning
250. սուզանավ submarine
251. սուզել to ship
252. սուզվել be submerged ◊ dive ◊ drown ◊ plunge ◊ sink ◊ submerge
253. սուլել to whistle
254. սուլիչ hotter ◊ whistle
255. սուլոց whistle
256. սուկի cut ◊ fillet
257. սունկ mushroom
258. սուսեր sword
259. սուսերակալ belt
260. սուսերամարտ fencing
261. սուսերամարտել fence
262. սուսերամարտիկ swordsman
263. սուսերամարտուհի swordswoman
264. սուտ false ◊ lie
265. սուտ ասել lie ◊ tell lies
266. սուտակ ruby
267. սուտասան liar
268. սուր keen ◊ prickly ◊ smart
269. սուր (թուր) sword
270. սուրբ holy ◊ sacred ◊ saint
271. սուրճ coffee
272. սպա officer
273. սպայական officer
274. սպանել kill ◊ shoot ◊ slay
275. սպանություն murder
276. սպանված murdered
277. սպառազինել to arm
278. սպառել consume ◊ exhaust
279. սպառնալ menace ◊ threaten
280. սպառնալիք menace ◊ threat
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb