< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 7 of 9
241. վիրաբուժական surgical
242. վիրաբուժություն surgery
243. վիրաբույժ surgeon
244. վիրակապ armband ◊ bandage
245. վիրակապել to bandage ◊ to tie up
246. վիրակապում bandaging
247. վիրահատական operational
248. վիրահատարան operational
249. վիրահատել to operate
250. վիրահատություն operation
251. վիրահատում operation
252. վիրավոր wounded
253. վիրավորական insulting ◊ offensive
254. վիրավորանք insult
255. վիրավորել be cut ◊ offend ◊ wound
256. վիրավորում insult
257. վիրավորվող touchy
258. վիրտուոզ masterly ◊ virtuoso
259. վկա witness
260. վկայական certificate ◊ diploma
261. վկայակոչել to refer
262. վկայել proclaim ◊ testify
263. վկայություն certificate
264. վհատություն despondency
265. վհատվել to despair
266. վհուկ sorcerer
267. վճար fare ◊ fee ◊ payment
268. վճարել give out ◊ pay in addition ◊ pay off ◊ pay
269. վճարձու paid
270. վճարում payment
271. վճարուվի paid
272. վճիռ decision ◊ verdict
273. վճիտ transparent
274. վճռական decisive ◊ resolute
275. վճռականորեն resolutely
276. վճռականություն reliance
277. վճռել award ◊ conclude ◊ decide
278. վճռում decision
279. վնաս damage ◊ harm ◊ loss
280. վնաս հասցնել damage ◊ injure
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb