< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 8 of 29
281. այնքանով so far as
282. այո yes
283. այս these
284. այս կողմ here
285. այս պատճառով because ◊ from here ◊ therefore
286. այսինչ such
287. այսինքն that is to say
288. այսուհետեւ henceforth
289. այսպես so
290. այսպիսի such
291. այսպիսին is those
292. այսպիսով so
293. այստեղ here ◊ hither
294. այստեղ այնտեղ here and there
295. այստեղից from here
296. այսքան it is so much
297. այսօր today
298. այտ cheek
299. այտոսկր cheekbone
300. այտուցվել to fling open
301. այրել to burn
302. այրի կին widow
303. այրի տղամարդ widower
304. այրոզ burning
305. այրուցք heartburn
306. այրվածք burn
307. այրվել to burn
308. այց visit
309. այցելել to visit
310. այցելու visitor
311. այցելություն visit
312. այցի գնալ to visit
313. անագ tin
314. անալի unsalted
315. անալիզ analysis
316. անախորժ unpleasant
317. անակնակալ unforeseen
318. անակնկալ surprise ◊ unexpected
319. անամոթ immodest ◊ shameless ◊ unscrupulous
320. անայնագործական handicraft
Pages: << Prev | 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb