< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 8 of 9
281. գործունեություն activity
282. գործվածք fabric ◊ matter
283. գորշ grey
284. գորովալից gentle
285. գորորշիներ fumes
286. գորտ frog
287. գութան plough
288. գուլպա stocking
289. գուլպաներ hose
290. գուղձ lump
291. գումակ train
292. գումար sum
293. գումարած plus
294. գումարել add ◊ combine ◊ summarize
295. գումարտակ battalion
296. գույն blossom ◊ colour
297. գույն տալը colouring
298. գույնավոր colour
299. գույնզգույն motley ◊ multi-collared
300. գույնը գցել fade
301. գունագեղ colourful
302. գունատ pale
303. գունդ globe ◊ lump ◊ regiment ◊ sphere
304. գունեղ colourful
305. գուներանգ tone
306. գուշակ sorcerer
307. գուշակել foresee ◊ guess ◊ predict ◊ solve
308. գուրգել cured sturgeon
309. գուրգուրել fondle
310. գուցե can be ◊ maybe ◊ perhaps
311. գռեհիկ trite ◊ vulgar
312. գռփող hawk
313. գվվալ hoot
314. գտնել find
315. գտնված տեղը residence
316. գտնվել be ◊ find
317. գրադարակ book-shelves
318. գրադարան library
319. գրազ bet
320. գրախոսել review
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb