< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԸ ԿԹ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿԿ ԿՂ ԿՃ ԿՄ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՊ ԿՌ ԿՍ ԿՎ ԿՏ ԿՐ ԿՑ 
selected terms: 585 page 8 of 15
281. կենցաղ life ◊ live
282. կեչի birch
283. կեռ curve ◊ hitch ◊ hook ◊ wry
284. կեռաս cherry
285. կեռացնել to bend
286. կեռման crinkle ◊ zigzag
287. կեռով բռնել to hook
288. կես half
289. կես առ կես half-and-half
290. կես դարի half-century
291. կես ժամ half an hour
292. կես ժամվա half-hour
293. կես լիտր half-litter
294. կես խոսք half-words
295. կես կիլո half-kilo
296. կես տարի half-year
297. կես րոպե half-minutes
298. կես-կես half-and-half
299. կեսգիշերին midnight
300. կեսդարյան half-century
301. կեսժամյա half-hour
302. կեսին among
303. կեսօր midday ◊ noon
304. կետ item ◊ point ◊ whale
305. կետադրություն punctuation
306. կեր fodder ◊ forage
307. կերակուր dish ◊ food
308. կերակուր տալ to feed
309. կերակրալցուկ sauce
310. կերակրել supply ◊ to feed
311. կերակրում forage
312. կերաման rack
313. կերատաշտ rack
314. կերպ way
315. կերպաս matter
316. կերպար image
317. կերպարանք form ◊ shape
318. կերտել create
319. կեցվածք bearing ◊ correction ◊ pose ◊ set
320. կեցցե bravo ◊ long live
Pages: << Prev | 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | .. | 15 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb