< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 8 of 9
281. պճնամոլ spark
282. պնակ dish ◊ plate ◊ tray
283. պնդանալ harden ◊ to stiffen
284. պնդացնել to fix ◊ to strengthen
285. պնդել to assert ◊ to insist
286. պնդերես officious
287. պնդողակ nut
288. պնդություն fortress
289. Պորտուգալիա Portugal
290. պոեմ poem
291. պոլիտեխնիկական polytechnic
292. պոկել to pick ◊ to tear off
293. պոկոտել to tear off
294. պոկվել to break ◊ to disappear
295. պողոտա prospectus
296. պողպատ steel
297. պողպատագործ steel-maker
298. պողպատե steel
299. պոմպ pump
300. պոչ tail
301. պոռթկում explosion
302. պորտալար umbilical cord
303. պորտուգալացի Portuguese
304. պուտ blot ◊ stain
305. պուրակ grove
306. պսակ crown ◊ ring ◊ wreath
307. պստլիկ crumb ◊ teeny ◊ tot
308. պտղաբեր fertile ◊ prolific
309. պտուղ berry ◊ fruit
310. պտույտ rotation ◊ turn
311. պտույտ գալ to be turned ◊ to spin
312. պտույտ տալ to meander ◊ to wriggle
313. պտուտակ screw
314. պտուտակամեխ screw
315. պտտահողմ tornado
316. պտտաձող horizontal bar
317. պտտել to turn
318. պտտեցնել twist
319. պտտվել to spin
320. պրկել to pull ◊ to strain ◊ to tighten
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb