< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 8 of 10
281. սպառնական awesome
282. սպառող consumer
283. սպառում consumption ◊ expectation
284. սպառվել run low ◊ thaw
285. սպասարըում service
286. սպասարկել to serve
287. սպասարկող serving
288. սպասել stay ◊ wait
289. սպասի wait
290. սպասողական վիճակ expectation
291. սպասվել to be coming
292. սպասք device ◊ service ◊ utensils
293. սպեղանի plaster
294. սպի scar
295. սպինախ spinach
296. սպիտակ white
297. սպիտակ մազեր grey hair
298. սպիտակել to turn grey
299. սպիտակեղեն linen
300. սպիտակոց fibber
301. սպիրտային spirits
302. սպիրտեղեն spirits
303. սպորտ sport
304. սպունգ sponge
305. սռնի axis ◊ core ◊ pivot
306. սվաղել to plaster
307. սվին bayonet
308. ստախոս liar ◊ liars
309. ստամոքս stomach
310. ստանալ generate ◊ obtain ◊ receive
311. ստանդարտային standard
312. ստարաբար meanly
313. ստացական receipt
314. ստացվել arrive ◊ come ◊ turn out
315. ստել lie
316. ստեղծագործական creative
317. ստեղծագործություն composition ◊ creativity ◊ product
318. ստեղծել compose ◊ create ◊ make ◊ organize
319. ստեղծող founder ◊ originator
320. ստեղն key
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb