< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 337 page 8 of 9
281. վնասազերծել neutralize
282. վնասակար harmful
283. վնասապահանջ claim
284. վնասել damage ◊ harm ◊ injure ◊ mention ◊ spoil
285. վնասում bruise
286. վնասված faulty
287. վնասվածք bruise ◊ damage ◊ trauma
288. վշտանալ to be afflicted
289. վշտացնել to afflict
290. վուշ flax
291. վուշի linen
292. վռնդել banish ◊ except ◊ expel
293. վստահ sure
294. վստահել entrust ◊ hope ◊ rely
295. վստահություն reliance
296. վտակ brook ◊ creek ◊ flow ◊ inflow
297. վտանգ danger ◊ hazard ◊ peril ◊ risk ◊ threat
298. վտանգավոր dangerous ◊ risky
299. վտանգավոր է dangerously
300. վտանգի ենթարկել to threaten
301. վտառ flight
302. վտավատ flax
303. վտարանդի emigrant
304. վտարել banish ◊ deport ◊ exception ◊ exclude ◊ expel
305. վտարում exception
306. վտիտ thin
307. վրա on
308. վրա ընկնել to run ◊ to throw
309. վրա լցնել to pile
310. վրա հասնել approach ◊ drop in
311. վրա տալ hawk
312. վրայի upper
313. վրայից from above
314. վրայով across ◊ on ◊ through ◊ via
315. վրան tent
316. վրան աճել to accrue
317. վրան գիծ քաշել to cross out
318. վրան գցել cover ◊ slip on
319. վրան դնել to impose
320. վրան ընկնել to pull hard
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb