< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 8 of 9
281. տոմս ticket
282. տոն celebration ◊ holiday ◊ tone
283. տոնածառ small fir-tree
284. տոնական celebratory ◊ natty ◊ solemn
285. տոնակատարություն celebration
286. տոնահանդես holiday
287. տոնավաճառ fair
288. տոնել celebrate
289. տոնը կատարել celebrate
290. տոպրակ bag ◊ sack
291. տոտիկ drumstick
292. տորմիղ fleet
293. տորպեդահարել to torpedo
294. տուգանային penal
295. տուգանել to fine
296. տուգանք penalty
297. տուժել suffer
298. տուն couplet ◊ house ◊ stanza
299. տունդարձ repatriation
300. տունուտեղ property
301. տուրբին turbine
302. տուրիզմ tourism
303. տուրիստ tourist
304. տուրիստական tourist
305. տուրք duty ◊ tax
306. տուփ box ◊ case ◊ casket ◊ pack
307. տպագրական printed
308. տպագրել issue ◊ print ◊ type
309. տպագրության պատրաստել to edit
310. տպագրություն seal
311. տպագրում printing
312. տպասխալ typing error
313. տպավորիչ effective ◊ impressive
314. տպավորություն effect
315. տպավորություն գործել impress
316. տպավորվող impressionable
317. տպատառ font
318. տպարան mat-bag ◊ printing house
319. տպել print ◊ type
320. տվիչ gauge
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb