< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 9 of 29
321. անանակ tact
322. անանուխ mint
323. անանուն anonymous
324. անաշխատունակ disabled ◊ invalid
325. անաչար impartial
326. անապաստան derelict
327. անապատ desert
328. անապատային deserted
329. անառիկ unapproachable
330. անառողջ unhealthy
331. անասնաբույժ veterinary
332. անասնակեր forage
333. անասնապահություն cattle breeding
334. անասուն cattle
335. անավարտ uncompleted
336. անավնիվ dishonest
337. անատամ toothless
338. անարատ pure
339. անարգ mean ◊ vile
340. անարգական offensive
341. անարգանք insult
342. անարգել to despise ◊ to offend ◊ to scorn
343. անարդար unjust
344. անարդարացի unfair
345. անարտադրողական unproductive
346. անբան duffer ◊ indolent ◊ lazy ◊ slacker
347. անբասիր irreproachable
348. անբավականություն discontent
349. անբավարար unsatisfactorily ◊ unsatisfactory
350. անբարյացականություն hostility
351. անբերրի infertile
352. անբերրիություն poor harvest
353. անբուժելի incurable
354. անբռնազբոս easy
355. անգամ even ◊ time
356. անգետ ignorant
357. անգիտակից irresponsible
358. անգիր oral
359. անգիր անել by heart ◊ to cram
360. անգլիական English
Pages: << Prev | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb