< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 360 page 9 of 9
321. անտառապետ forester
322. անտարակուսելի doubtless
323. անտարբեր indifferent
324. անտարբերություն indifference
325. անտեղի improper ◊ superfluous ◊ vainly
326. անտեսանելի invisible
327. անտեսել disregard ◊ ignore ◊ neglect
328. անտիկ antique
329. անտնալ to be carried
330. անրակ clavicle
331. անցագերան cross-bar
332. անցագիր passing
333. անցաթուղթ pass
334. անցախոս password
335. անցած former ◊ previous ◊ which has expired
336. անցանկալի undesirable
337. անցկացնել to pass ◊ to stretch ◊ to transport
338. անցյալ տարվա last year's
339. անցյալը last
340. անցնել elapse ◊ overtake ◊ pass ◊ proceed ◊ to exceed ◊ to expire ◊ to flash
341. անցնելը transition
342. անցնելիս by travel
343. անցողակի en passant ◊ hastily
344. անցորդ passer-by
345. անցում moving ◊ transition
346. անցք aperture ◊ incident ◊ pass
347. անփայլ dim
348. անփոխարինելի irreplaceable ◊ unchanged
349. անփորձ inexperienced
350. անփույթ careless ◊ negligent
351. անփոփոխ constant ◊ permanent
352. անքակտելի indissoluble
353. անքաղաքավարի impolite
354. անքնություն insomnia
355. անքուն sleepless
356. անօգնական defenceless ◊ helpless
357. անօգուտ useless ◊ vainly
358. անօգտագործելի obsolete
359. անօգտակար useless
360. անօրինական illegal
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb