< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 359 page 9 of 9
321. գրախոսություն review
322. գրականագետ writer
323. գրականություն literature
324. գրանցել enlist ◊ register ◊ write down
325. գրանցում record ◊ registration
326. գրանցվել be registered ◊ register ◊ undersign
327. գրաշար type-setter
328. գրառում mark ◊ record
329. գրասեղան desk
330. գրասենյակ office
331. գրավ pledge
332. գրավական guarantee ◊ pledge
333. գրավել attract ◊ occupy
334. գրավիչ nice
335. գրավոր written
336. գրավում capture ◊ occupation
337. գրատախտակ board ◊ table
338. գրացուցակ catalogue
339. գրաֆիկ diagram
340. գրաֆիկային graphic
341. գրգռել excite ◊ whet
342. գրել write
343. գրելաոճ style
344. գրելու written
345. գրիմ make-up
346. գրիչ pen
347. գրիպ influenza
348. գրկախառնություն embrace
349. գրկախառնվել be embraced
350. գրկել embrace ◊ hug
351. գրոհ attack ◊ onset ◊ onslaught ◊ storm
352. գրոհով by storm
353. գրոհում attack
354. գրող writer
355. գրություն letter ◊ slip
356. գրչածայր feather
357. գրպան pocket
358. գցել desert ◊ drop ◊ put ◊ throw out ◊ throw
359. գցվել throw
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb