< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 9 of 25
321. հաշվի առել to take into account
322. հաշվի առնել to be considered
323. հաշվիչ abacus ◊ counter
324. հաշվում account
325. հաշտեցնել to reconcile
326. հաշտություն peace
327. հաշտվել to reconcile
328. հաչել to bark
329. հաչոց bark
330. հապալաս bilberry
331. հապաղել to hesitate
332. հապճեպ hasty
333. հաջող successful
334. հաջողություն good luck ◊ hazard ◊ success
335. հաջողվել to manage
336. հաջորդ following ◊ next ◊ successor
337. հաջորդական consequent
338. հաջորդայնություն continuity
339. հառաչ groan ◊ sigh
340. հառաչանք sigh
341. հառաչել to groan
342. հասակ age ◊ growth
343. հասակակից coeval ◊ peer
344. հասակավոր elderly
345. հասարակ ordinary ◊ primitive ◊ simple
346. հասարակ կերպով simply
347. հասարակած equator
348. հասարակական public
349. հասարակարգ build
350. հասարակություն public ◊ society
351. հասկ ear
352. հասկանալ disassemble ◊ to realize ◊ to understand ◊ understand
353. հասկանալի clear
354. հասկանալի է certainly ◊ clearly
355. հասկացողություն representation
356. հասկացություն concept ◊ conception
357. հասնել to achieve ◊ to catch up ◊ to ripen
358. հասույթ income
359. հասուն mature
360. հասունանալ to ripen ◊ to sing
Pages: << Prev | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb