< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 451 page 9 of 12
321. մերսել massage
322. մերսում massage
323. մեքենա machine
324. մեքենագրուհի typist
325. մեքենամաս auto detail
326. մեքենայական mechanical
327. մեքենայացնել to mechanize
328. մեքենայացում mechanization
329. մեքենայություն fraud
330. մեքենաշինություն mechanical engineering
331. մեքենավար machinist
332. մզել crush
333. մըրցակցել to compete
334. մթագնած muddy
335. մթերային food ◊ grocery
336. մթերանոց pantry
337. մթերել to prepare
338. մթերքներ products
339. մթին dark ◊ gloomy
340. մթություն darkness ◊ gloom
341. միանգամայն absolutely
342. միաշաբաթ first day of the week, sunday
343. մղոն mile
344. մղում inclination
345. մյուս other
346. մյուս երեսը wrong side
347. մնալ remain ◊ stay
348. մնալը stay
349. մնացածը rest
350. մնացորդ remnant ◊ rest
351. մնացորդներ leavings ◊ rests
352. մնացուկ vestige
353. մնացուկներ waste
354. մնջախաղ mimicry ◊ pantomime
355. մնջկատակ pantomime
356. մշակել develop ◊ process
357. մշակութային cultural
358. մշակույթ culture
359. մշակույթի cultural
360. մշուշ fog ◊ mist
Pages: << Prev | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb