< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 9 of 9
321. նվաճել to win
322. նվաճում gain ◊ growth ◊ increase
323. նվաստացնել to humiliate
324. նվեր donation ◊ gift ◊ present
325. նվերել to devote
326. նվերված devoted
327. նվիրական sacred
328. նվիրել to dedicate
329. նրա her ◊ his ◊ its
330. նրանը its
331. նրանց their
332. նրանք they
333. նրբագեղ elegant ◊ graceful
334. նրբազգացություն step
335. նրբանցք lane
336. նրբերանգ nuance ◊ shade
337. նրբերշիկ sausage
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb