< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 9 of 10
321. ստեղնաշար keyboard
322. ստիպել force
323. ստիպված necessarily
324. ստոծանի diaphragm
325. ստոր mean ◊ rescale ◊ vile
326. ստորագույն lowest
327. ստորագրել breathe ◊ sigh ◊ undersign
328. ստորագրություն signature ◊ subscription
329. ստորագրությունը դնել to subscribe
330. ստորադաս secondarily
331. ստորակել comma
332. ստորացնել to humiliate
333. ստորացուցիչ humiliating
334. ստորգետնյա underground
335. ստորերկրյա underground
336. ստորություն է meanly
337. ստորջրյա underwater
338. ստորջրյա ժայռ key
339. ստուգատես review
340. ստուգարք examination ◊ roadstead
341. ստուգել check ◊ inspect ◊ test
342. ստուգում check ◊ examination ◊ verification
343. ստուդիա stage
344. ստվարաթուղթ cardboard
345. ստվեր shadow
346. ստվերոտ shady
347. ստրատեգիական strategic
348. ստրկություն captivity
349. ստրուկ slave
350. սրախոս witty person
351. սրախոսել quip
352. սրածայր ridged
353. սրածայր գագաթ peak
354. սրահ gallery ◊ hall
355. սրամարտել fence
356. սրամիտ witty
357. սրատես sharp-sighted
358. սրաքար grindstone ◊ hone
359. սրբազան sacred
360. սրբել erase ◊ sweep clean ◊ wipe
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb